O KOMISJI

 

Kościelna Komisja ds. Liturgicznych jest zespołem powoływanym przez Przewodniczącego Rady Synodalnej.

Pracami komisji kieruje przewodniczący; powoływany na trzyletnią kadencję. W pracach komisji uczestniczą powołani na wniosek Przewodniczącego członkowie, oraz grono konsultorów.

Komisja spotyka się co najmniej dwa razy w roku i podejmuje prace związane z kwestiami liturgii duszpasterstwa liturgicznego i muzyki kościelnej. W ramach komisji na wniosek Przewodniczącego Komisji mogą zostać powołane podkomisje np. ds. Służby Liturgicznej oraz ds. Muzyki Kościelnej oraz inne.

Zakres działań Kościelnej Komisji ds. Liturgicznych:

 1. Wspomaganie Rady Synodalnej w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Radę Synodalną oraz Przewodniczego Rady Synodalnej.

 2. Kierowanie opracowaniem tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii.

 3. Kierowanie opracowaniem Kalendarza liturgicznego Kościoła zawierającym normy ogólne roku liturgicznego, tekst kalendarza oraz szczegółowy komentarz do porządku roku liturgicznego i samego kalendarza.

 4. Poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp.

 5. Opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej (pia exercitia).

 6. Adaptowanie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich.

 7. Przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa.

 8. Konsultowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowanych przez inne struktury kościelne w tym diecezje, zgromadzenia zakonne itd.

 9. Sprawdzanie i aprobowanie w razie potrzeby tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów.

 10. Czuwanie nad formacją liturgiczną służby liturgicznej.

 11. Czuwanie nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej.

 12. Utrzymywanie kontaktów z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi oraz referentami liturgicznymi prowincji instytutów i zgromadzeń zakonnych.

 13. Udzielanie wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Rady Synodalnej.

 14. Inne prace wykonywane na polecenie Przewodniczącego Rady Synodalnej.

Prace komisji określa stosowny Regulamin.