SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kościół uczy, że małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, to znaczy przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, poprzez którą oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Jednak aby zaistniał sakrament małżeństwa wymagane jest pobłogosławienie tego związku przez kapłana (diakon, prezbiter, biskup). Szafarzem sakramentu małżeństwa jest kapłan, który obecny, pyta nowożeńców, czy wyrażają zgodę, przyjmuje ją i w imieniu Kościoła błogosławi.

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2, 24).

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej po podjęciu decyzji o ślubie w celu uzgodnienia:

  1. terminu ślubu,
  2. godziny,
  3. omówienia formalności przedślubnych.

Trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni składają w kancelarii wymagane dokumenty (patrz niżej) i rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa: zapowiedzi i spisanie protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:

  1. metryka chrztu do ślubu kościelnego (pobrana z parafii Chrztu nie dawniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów),
  2. świadectwo bierzmowania (bardzo często fakt ten odnotowany jest już na świadectwie chrztu),
  3. dowód tożsamości – do wglądu, 
  4. świadectwo z oceną nauki religii (z ostatniej klasy lub indeksy nauki religii) -zalecane,
  5. z USC:  Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ważne tylko 3 miesiące!) lub odpis aktu zawarcia cywilnego związku małżeńskiego.

Prosimy o sprawdzanie danych w dokumentach cywilnych i kościelnych. W przypadku niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt w kancelarii.

W celu przygotowania się do sakramentu małżeństwa należy odbyć nauki przedślubne w Kościele, w ramach kursu przedmałżeńskiego.

Szczegółowe terminy spotkań można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Kilka dni przed ślubem (w ustalonym terminie), narzeczeni przynoszą potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego, tym samym dokonuje się zakończenie wszystkich formalności do sporządzenia Aktu Małżeństwa.