Inkardynacja

Drodzy w Chrystusowym kapłaństwie,

wiemy, że jest ogromna ilość nieaktywnych, diakonów, kapłanów i zakonników, którzy zostali pastoralnie osieroceni, odrzuceni lub zmuszeni do nieaktywnego statusu z różnych powodów. W czasie zarówno upadających powołań, jak i upadku moralnego, Wasze powołanie do służby Bogu jest szczególnie potrzebne, bardziej niż kiedykolwiek.

Narodowy Kościół Katolicki aktywnie poszukuje kapłanów konserwatywnych, ważnie wyświęconych zachowujących sukcesję apostolską. Jeśli uznasz, że idea powrotu do aktywnej służby jest ważna, pragniemy Cię zachęcić do rozważenia kontynuowania z nami aktywnego sakramentalnego i zawodowego życia.

To zaproszenie jest aktualne, jeśli jesteś diakonem, kapłanem, biskupem lub zakonnikiem, który jest obecnie nieaktywny z powodów innych niż skazanie za przestępstwo seksualne.

Nasza Wspólnota otrzymuje zaproszenia od osób proszących nas o ustanowienie nowych misji parafialnych w ich społecznościach i po prostu nie mamy wystarczająco wykwalifikowanych duchownych, aby odpowiedzieć na ich potrzeby duszpasterskie.

Być może obecnie żyjecie w społeczności, która z zadowoleniem przyjęłaby naszą Wspólnotę ustanawiając misję Kościoła lub parafie. Moglibyście znów stać się pasterską częścią Kościoła, łączącą Lud Boży z darem sakramentalnego i liturgicznego życia w przyjaznym otoczeniu.

Standardy naszej katolickiej jurysdykcji są wysokie i niepodlegające negocjacjom. Całkowicie poważnie podchodzimy do naszych powołań i oczekujemy, że kandydaci rozważający nasz program formacyjny lub inkardynację będą równie zaangażowani.

Jesteśmy małą Wspólnotą, składającą się głównie z ludzi poszukujących Boga. Nie mamy pieniędzy na stypendia. Nie mamy żadnych wielkich katedr. Nasza „rekompensata” pojawia się w formie naszych więzi między sobą i Ludem Bożym. Nasze powołania, nasze życie liturgiczne i sakramentalne promieniuje w sercach naszych wspólnot. Ufamy obietnicy Życia Wiecznego. Jesteśmy po prostu kapłanami robotnikami w winnicy Pańskiej, odpowiadającymi na zaproszenie Jezusa „Pójdź za mną”.

Pozwólcie więc, że przekażę każdemu z Was zaproszenie do dzielenia się darem Waszego powołania z nami. Każdego dnia jesteście w naszych modlitwach i bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście zapamiętali nas w swoich.

Wasz brat.

+ Robert Matysiak


 

Kapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony (Hbr 5,1).

Kapłani przyjmują święcenia w stopniu prezbiteratu tytułem służby w danym kościele lokalnym. Bywa jednak, że drogi Opatrzności Bożej prowadzą ich do innych Kościołów.

Jeżeli jesteś zainteresowany włączeniem do prezbiterium naszego Kościoła zapraszamy do przesłania prośby o inkardynację wraz z poniższymi dokumentami:

prośba o inkardynację do Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego – o ile nie została dostarczona;
posiadane świadectwo święceń:
diakonatu;
prezbiteratu;
episkopatu.
świadectwo sakramentu chrztu świętego;
świadectwo sakramentu bierzmowania;
życiorys – szczegółowy, napisany odręcznie – z wyszczególnieniem przebiegu formacji, uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.;
potwierdzenie wyłączenia lub rezygnacji duchownego – pismo o ekskardynacji;
oświadczenie woli;
kwestionariusz osobowy (odręcznie wypełniony);
zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości podjęcia pracy kapłańskiej;
aktualne zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej;
aktualne zaświadczenie o niekaralności;
oświadczenie duchownego.

Dotyczy kandydatów żonatych

świadectwo ślubu cywilnego;
metryka ślubu kościelnego;
zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła – napisana odręcznie;
formularz rodzinny;
zdjęcie w formacie elektronicznym;
aktualny dowód osobisty – do wglądu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do prezbiterium Kościoła zobowiązani są złożyć komplet dokumentów. Kościół zastrzega sobie prawo do zachowania w tajemnicy podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu inkardynacji do czasu jego zakończenia. Zasada zachowania tajemnicy obowiązuje także kandydata do grona duchownych Kościoła.

Zapraszamy do kontaktu:

inkardynacja[at]moj-kosciol.pl   lub   kancelaria[at]moj-kosciol.pl


Narodowy Kościół Katolicki – jest Kościołem prawnie działającym, wpisanym do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzony przez MSWiA w dziale A pod pozycją nr.189