Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

DAROWIZNY NA CELE KOŚCIELNE

Dotyczy osób rozliczających się w Polsce.

Darowizny przekazywane na rzecz kościołów dzielimy na dwie grupy:

1. Na cele kultu religijnego (potocznie na Kościół)

2. Na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła.

Darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu podatnika. WAŻNE: – kwota 6% obejmuje darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze – darowizny te mogą wynosić 100% osiągniętego dochodu przez podatnika.

A zatem:

przelew „ na budowę kościoła” – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu,

przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” – bez ograniczeń, nie więcej niż osiągnięty dochód.

Darowizny pieniężne muszą być dokonane przelewem na rachunek bankowy obdarowanego, z podaniem celu darowizny, danych identyfikujących obdarowanego, tj. jego nazwę i adres.

Darowizny mogą być także dokonywane w naturze, np. materiały na budowę kościoła. Wartość umowy darowizny określa się w umowie, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen wolnorynkowych.

Wymagane dokumenty:

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

  • wartość darowizny,
  • wartość odliczenia oraz
  • dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

 

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

Natomiast darczyńca:

przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,

darujący inne rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

UWAGA!

Powyższe dane podatnik wpisuje do formularza PIT/O w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny. Darczyńca musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy lub umowę darowizny w przypadku dokonania darowizny w naturze.

W przypadku darowizn na działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła, obdarowany (np. parafia) winna przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru, oraz w okresie dwóch lat od odbioru darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Ani pokwitowania, ani sprawozdania nie dołącza się do PIT/O. Dokumenty te są konieczne w razie kontroli podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 i. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.

Przypominamy, że rozliczenia podatkowe można składać do 30 GRUDNIA każdego roku.

Nr naszego rachunku:

Dopisek: darowizna na działalność kultową

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!

Prosimy o kontakt.