Inspektor Ochrony Danych

Od 25 maja 2018 r. zaczęło być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z powyższym państwa Unii Europejskiej dostosowują swoje prawo wewnętrzne do tego rozporządzenia. Dokument daje m. in. kościołom i innym związkom wyznaniowym możliwość stosowania prawa wewnętrznego w tym zakresie, pod warunkiem dostosowania już istniejących przepisów kościelnych do nowego rozporządzenia unijnego (art. 91 RODO).

Nowe przepisy UE dały także możliwość powołania przez kościoły i związki wyznaniowe organów nadzorczych (inspektorów danych osobowych). Rada Synodalna, skorzystawszy z nowych możliwości prawnych, powołała Kościelnego Inspektora Danych Osobowych. Poszczególne diecezje i prowincje kościelne mają także możliwość powoływania diecezjalnych inspektorów danych osobowych.

W ramach Rady Synodalnej funkcję tę pełni bp Grzegorz WYSZYNSKI NCC

Inspektor Ochrony Danych

bp Grzegorz WYSZYNSKI NCC

Adres e-mail: kiodo@moj-kosciol.pl