Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

KOŚCIÓŁ JAKO ŻYWE ŚWIADECTWO WIARY

W samym sercu naszej wspólnoty leży głęboka wiara, zakorzeniona w tradycji starożytnego Kościoła, wyrażona w ekumenicznych symbolach i powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych pierwszego tysiąclecia. Ta wierność przeszłości jest fundamentem, na którym budujemy naszą teraźniejszość i przyszłość, pozostając niezłomnie wierni prawdzie objawionej przez Boga na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza w Nowym Testamencie.

Nasz Kościół, choć otwarty na każdego człowieka, jest głęboko zakorzeniony w Piśmie Świętym i Tradycji. Nie wprowadzamy nowych dogmatów, lecz z pokorą powracamy do korzeni pierwotnego Kościoła. Nasza postawa konserwatywna nie oznacza zamknięcia się na dialog z tymi, którzy mają inne poglądy. Wręcz przeciwnie, jesteśmy otwarci na rozmowę, chętni do pomocy i zawsze gotowi do wsparcia duchowego.

Kościół nasz dąży do pełnej jedności ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi, uznając prymat biskupa Rzymu – papieża – jako honorowy, bez przyjęcia dogmatu o nieomylności w sprawach wiary i moralności. Nasza otwartość przejawia się również w podejściu do sakramentu spowiedzi, który przyjmujemy w dwóch formach: usznej i ogólnej.

Głoszenie Ewangelii jest naszym centralnym zadaniem, pozostawiając sprawy polityczne świeckim. Kościół nie odmawia posług religijnych, takich jak prowadzenie pogrzebu katolickiego czy udzielanie sakramentów świętych. Każda osoba zamieszkała na terenie działania Kościoła, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może stać się jego wiernym na podstawie złożonej deklaracji.

Wierni Kościoła mają szerokie prawa, w tym prawo do biernego i czynnego wyboru do organów Kościoła, uczestniczenia w obradach Synodu jako delegaci oraz do bezinteresownej opieki duchowej. Każdy wierny ma prawo do pełnego uczestniczenia w życiu religijnym i społecznym Kościoła, czerpania z jego dorobku duchowego i materialnego.

Obowiązkiem każdego wiernego jest wspieranie Kościoła, dbanie o jego dobre imię, przestrzeganie przepisów Prawa Kanonicznego, Prawa Wewnętrznego oraz regulaminów i uchwał organów Kościoła. Wierni są zobowiązani do zachowywania Przykazań Bożych i Kościelnych, a także do pełnego uczestniczenia w życiu sakramentalnym Kościoła.

Nasza wspólnota, pielęgnując wiarę Pierwotnego Kościoła, stara się być żywym świadectwem miłości Chrystusa, otwartym na dialog i pełnym miłosierdzia wobec wszystkich ludzi. W ten sposób realizujemy nasze powołanie do kultywowania chrześcijańskiej wiary i dążenia do jedności wszystkich chrześcijan, świadcząc o niezmiennym prawie Bożym objawionym na kartach Pisma Świętego.

Z pełną powagą i oddaniem traktujemy wezwanie naszego Zbawiciela zawarte w Ewangelii Jana 17,21: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.” Ta modlitwa Chrystusa o jedność jest dla nas nie tylko inspiracją, ale i zobowiązaniem do działania na rzecz jedności chrześcijan, wierząc, że jest to kluczowy element świadectwa wiary przed światem.