Ustrój Kościoła

Ustrój Kościoła

Ustrój Narodowego Kościoła Katolickiego jest episkopalno-synodalny. To znaczy:

 1. Najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod Generalny w skład, którego wchodzą duchowni i świecy Delegaci;
 2. Administrację, kierownictwo i kontrolę nad własnością Kościoła sprawuje Rada Synodalna. Zadania te wykonywane są pod pełnym przewodnictwem i zarządem Przewodniczącego Rady Synodalnej – Zwierzchnik Kościoła, który swoje uprawnienia może delegować zgodnie ze Statutem Kościoła.
 3. Osobowość prawną posiada Kościół jako całość oraz jego jednostki organizacyjne, określone w art. 39 ust 1 Statutu Kościoła.

Organy Kościoła

Organami Kościoła jako całości są:

 1. Synod Kościoła;
 2. Rada Synodalna;
 3. Trybunał Kościoła;
 4. Przewodniczący Rady Synodalnej.

Rada Synodalna:

 1. sprawuje zarząd Kościoła w imieniu Synodu.
 2. jest najwyższym organem realizującym uchwały Synodu oraz zarządzającym Kościołem w okresie pomiędzy Synodami.

Trybunał Kościoła 

Najwyższą Władzą sądowniczą Kościoła jest Trybunał Kościoła (kan. 12 Prawa Kanonicznego (PK).

Komisja interpretacji i rewizji tekstów prawnych

Prawo wyborcze

 1. Czynne prawo wyborcze (prawo głosowania), mają wszyscy pełnoletni członkowie bez różnicy płci, którzy biorą aktywny udział w życiu kościelnym. Kan. 12
  Najwyższą Władzą sądowniczą Kościoła jest Trybunał Kościoła.
 2. Bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem przysługuje, bez różnicy płci, pełnoletnim członkom o nieskazitelnej opinii i ustalonych przekonaniach kościelnych, którzy mają czynne prawo wyborcze.
 3. Bierne prawo wyborcze kandydowania na urzędy zarezerwowane dla duchownych Kościoła, posiada duchowny Kościoła, który: posiada święcenia wyższe, nie pozostaje w czynnych karach kościelnych oraz który ukończył 24 lata.

Prawo Kanoniczne / Statut Kościoła

Kościół kieruje się własnym prawem, a które nosi nazwę: Statut Kościoła oraz Prawo Kanoniczne Kościoła.

 • Statut Kościoła został zatwierdzony decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2021 roku.
 • Prawo Kanoniczne Kościoła zostało uchwalone przez II Synod Generalny 18 września 2021 roku.

Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami „Prawa Kanonicznego Kościoła”, normuje Rada Synodalna i Zwierzchnik Kościoła.