Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

Sakrament Eucharystii 

Wprowadzenie do Sakramentu Eucharystii 

Sakrament Eucharystii, znany również jako Komunia Święta, jest centralnym i najważniejszym sakramentem w tradycji katolickiej. Eucharystia, zgodnie z nauczaniem Kościoła, jest realną obecnością Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Podczas Mszy Świętej, poprzez słowa konsekracji wypowiadane przez kapłana oraz moc Ducha Świętego, dokonuje się transsubstancjacja – czyli przemiana substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, choć zewnętrzne cechy (aksydensy) chleba i wina pozostają niezmienione.

Teologiczne podstawy Eucharystii

Eucharystia stanowi uobecnienie Ofiary Chrystusa na Krzyżu. Jak naucza Kościół, każda Msza Święta jest niepowtarzalnym uczestnictwem w tej samej Ofierze, którą Chrystus złożył raz na zawsze dla zbawienia ludzkości. W Ewangelii według św. Jana (6,53-56), Jezus mówi: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” Te słowa stanowią podstawę teologii Eucharystii, ukazując jej istotę jako pokarmu duchowego, który daje życie wieczne.

Transsubstancjacja

Kluczowym elementem rozumienia Eucharystii jest koncepcja transsubstancjacji. Termin ten został ukuty przez teologów średniowiecznych, aby precyzyjnie opisać tajemnicę przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Według nauczania Kościoła, choć zmysłowe cechy chleba i wina pozostają niezmienione, ich istota (substancja) zostaje całkowicie przemieniona. Św. Tomasz z Akwinu w „Sumie teologicznej” opisuje transsubstancjację jako cud, który jest możliwy jedynie dzięki wszechmocy Boga.

Eucharystia w Narodowym Kościele Katolickim

Narodowy Kościół Katolicki również uznaje realną obecność Chrystusa w Eucharystii, podkreślając jedność z tradycją katolicką w tej fundamentalnej kwestii. Msze święte w Narodowym Kościele Katolickim są celebrowane z wielkim szacunkiem i pobożnością, z pełnym zrozumieniem i wiarą w tajemnicę transsubstancjacji.

W kontekście Narodowego Kościoła Katolickiego Eucharystia jest nie tylko sakramentem obecności Chrystusa, ale także wyrazem jedności wiernych z Bogiem i między sobą. Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa jest momentem najgłębszej komunii z Bogiem, który umacnia wiernych w ich codziennym życiu duchowym.

Obowiązek sprawowania Eucharystii

Jezus Chrystus sam ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy i polecił swoim uczniom, aby sprawowali ten sakrament na Jego pamiątkę. W Ewangelii według św. Łukasza (22,19-20) czytamy: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”.

Te słowa Jezusa są bezpośrednim poleceniem dla Jego uczniów, aby kontynuowali sprawowanie Eucharystii, będącą najgłębszym wyrazem jedności z Chrystusem i dziękczynienia za Jego ofiarę.

Podsumowanie

Eucharystia, będąca sercem życia sakramentalnego Kościoła, jest nieustannym źródłem łaski i siły dla wiernych. Tajemnica transsubstancjacji, która stanowi o realnej obecności Chrystusa w Komunii Świętej, jest fundamentem wiary katolickiej. Narodowy Kościół Katolicki, podtrzymując te tradycje i nauki, zaprasza wiernych do pełnego uczestnictwa w tej świętej tajemnicy, aby mogli czerpać z niej duchową moc i łaski potrzebne do życia w jedności z Bogiem.