Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

Sakrament bierzmowania

"Dlatego właśnie przypominam ci, żebyś na nowo rozpalił dar Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk." (2Tm 1,6)

Wprowadzenie do sakramentu Bierzmowania

Sakrament bierzmowania, zwany także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła. Jest to chwila, w której osoba ochrzczona otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego, umacniając ją w wierze i umożliwiając pełniejsze uczestnictwo w życiu Kościoła.

Biblijne podstawy Bierzmowania

Podstawy teologiczne bierzmowania znajdujemy w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, gdzie apostołowie modlili się za wiernych, aby otrzymali Ducha Świętego:

„Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. Ci przybyli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił; byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.” (Dz 8, 14-17)

 

Obietnica Jezusa dotycząca zesłania Ducha Świętego spełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy, co było kluczowym momentem w historii Kościoła:

„A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na jednym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2, 1-4)

Znaczenie sakramentu Bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem, który głęboko zakorzenia chrześcijanina w życiu duchowym i apostolskim. Jest on nie tylko widzialnym znakiem, ale i rzeczywistym działaniem Ducha Świętego, który umacnia wiarę, nadzieję i miłość.

 

Św. Paweł w Liście do Efezjan pisze:

„Nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie nawzajem psalmami, hymnami i pieśniami duchowymi, śpiewając i grając Panu w swoich sercach.” (Ef 5, 18-19)

Obrzędy sakramentu Bierzmowania

Sakrament bierzmowania udzielany jest zazwyczaj przez biskupa, choć może to uczynić również upoważniony kapłan. Centralnym momentem jest nałożenie rąk na bierzmowanego i namaszczenie go krzyżmem świętym, podczas którego celebrans wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.”

 

Namaszczenie krzyżmem symbolizuje włączenie w misję Chrystusa, który został namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu w Jordanie:

 

„Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtem otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».” (Mt 3, 16-17)

Efekty Bierzmowania

Bierzmowanie przynosi wiele duchowych owoców. Przede wszystkim pogłębia więź z Chrystusem i Jego Kościołem. Osoba bierzmowana otrzymuje specjalną moc Ducha Świętego, która umacnia ją do odważnego świadectwa wiary w codziennym życiu.

 

Bierzmowanie jest sakramentem, który dopełnia łaskę chrztu, udzielając Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas jako dzieci Boże, silniej zjednoczyć z Chrystusem, umocnić naszą więź z Kościołem oraz włączyć nas w jego misję, pomagając w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa zarówno słowem, jak i czynem.

 

Podsumowując, sakrament bierzmowania jest kluczowym etapem w życiu chrześcijanina, prowadzącym do pełniejszego uczestnictwa w życiu Kościoła i głębszego zjednoczenia z Chrystusem. Jest to dar, który umacnia naszą wiarę i uzdalnia do odważnego jej wyznawania, stając się prawdziwymi świadkami Chrystusa w świecie.