KIM JESTEŚMY

Zachowujemy wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych nie podzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

O ile pewne kwestie mogą się zmieniać z biegiem czasu i postępem naukowym czy technicznym to jedna się nie zmienia – prawo Boże objawione przez Boga na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza w Nowym Testamencie, gdzie mamy zawarte nauki naszego Mistrza Jezusa Chrystusa i Apostołów. Nasz Kościół jest Kościołem otwartym na każdego człowieka, jednak jest Kościołem konserwatywnym zakorzenionym w Piśmie Świętym i Tradycji. Nie tworzymy żadnych nowych dogmatów. Nawet wprost przeciwnie powracamy do tradycji pierwotnego Kościoła. Nigdy nie potępiamy człowieka, a jedynie grzech. Konserwatywny to nie znaczy, że odrzucamy ludzi, którzy mają inne poglądy niż my. Jesteśmy otwarci na takich ludzi i rozmowę z nimi oraz chęć pomocy.

Celem Kościoła jest kultywowanie wiary chrześcijańskiej.

Kościół dąży do pełnej jedności ze wszystkim Kościołami chrześcijańskimi.

Kościół uznaje prymat biskupa Rzymu – PAPIEŻA – jako honorowy nie uznając dogmatu o nieomylności w sprawach wiary i moralności.

Kościół przyjmuje dwojaką formę SPOWIEDZI św. (uszną i ogólną)

Kościół głosi EWANGELIE pozostawiając sprawy polityczne świeckim.

Kościół nie odmawia posług religijnych np: prowadzenia pogrzebu katolickiego, oraz udzielania sakramentów św.

Wiernym Kościoła może być każda osoba zamieszkała na terenie działania Kościoła, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przynależność do Kościoła następuje na podstawie złożonej deklaracji.

Każdy pełnoletni wierny Kościoła ma prawo do biernego i czynnego wyboru do organów Kościoła.

Każdy wierny ma prawo udziału w obradach Synodu, o ile zostanie wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parafialne, jako delegat.

Każdy wierny ma prawo do otrzymania bezinteresownej opieki duchowej oraz wszelkich posług religijnych ze strony Proboszcza parafii, do której przynależy.

Wierny Kościoła ma prawo do pełnego uczestniczenia w życiu religijnym i społecznym Kościoła.

Wierny ma prawo i obowiązek:

  • do wspomagania Kościoła,
  • dbania o dobre imię Kościoła;
  • przestrzegania przepisów Prawa Kanonicznego Kościoła, Prawa Wewnętrznego, regulaminów oraz zarządzeń i uchwał organów Kościoła;
  • zachowywania Przykazań Bożych i Kościelnych.
  • czerpania ze źródeł sakramentalnych Kościoła, jego dorobku duchowego i materialnego.