Instytut teologiczny

2018-06-15 (2)
„Instytut Teologi Starokatolickiej jest ekumeniczną szkołą teologiczną, utworzoną na podstawie Prawa Kanonicznego oraz Statutu Narodowego Kościoła Katolickiego.” 
(z tekstu preambuły statutu ITS)

W ramach powołanego dekretem Zwierzchnika Kościoła dnia 02.08.2018 r. Instytut Teologiczny pragnie podjąć się studiów nad szeroko pojętym nurtem starokatolickim (narodowym), czego owocem mają być cyklicznie redagowane Studia Starokatolickie, w ramach których będą zamieszczane różne artykuły, traktujące o teologii, duchowości, a także liturgii starokatolickiej, której głównym zadaniem będzie pomoc w samodzielnym i systematycznym zgłębianiu myśli teologicznej.

Instytut Teologiczny jest ekumeniczną szkołą teologiczną, utworzoną na podstawie Statutu Kościoła oraz Prawa Kanonicznego. Instytut jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Etos universitas wyraża się w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym.

Specyfiką uczelni jest ekumenizm, tolerancja i szacunek wobec wszystkich osób.

Warty podkreślenia jest fakt, iż aktualnie, bardzo istotnym zagadnieniem dla Instytutu Teologicznego, w szeroko pojmowanej dyscyplinie naukowej, jaką jest teologia, a zwłaszcza dział teologii zajmujący się zagadnieniami sumienia i moralności (teologia moralna), jest opracowanie skryptu traktującego o tym zagadnieniu, które do tej pory traktowane przez środowiska nurtu starokatolickiego (narodowego) nie zostało opracowane. Oprócz tego, wychodząc na przeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na wszelkie formy edukacji w zakresie podstaw filozoficznych i teologicznych, wykorzystując pomoc i możliwości nowoczesnych środków przekazu, jakim jest Internet, Kościół pragnie skierować ofertę edukacyjną także do ludzi świeckich i potencjalnych kandydatów do stanu duchownego.

Wypełniając lukę w segmencie edukacji starokatolickiej Instytut Teologiczny NKK pragnie poszukiwać odpowiedzi na pytania pryncypialne, jednocześnie uzupełniając pragnienie kształcenia niezależnego dla osób szukających prawdy i lepsze zrozumienie tego, co wyznajemy. Instytut Teologiczny ma zatem służyć stopniowemu i uporządkowanemu poznawaniu tej dziedziny.

Zakładana misja Instytutu Teologicznego to:

– rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej – starokatolickiej;

– wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego młodych ludzi;

– działalność w zakresie nauki i edukacji;

– rozwiązywanie współczesnych problemów teologicznych;

– osiąganie postępów w dążeniu do prawdy.

Do głównych form działalności „Instytutu Teologicznego”, będą należeć wszelkie próby zachęcania innych przedstawicieli Wspólnot starokatolickich (narodowych) do spotkań, paneli, sympozjów, a w tym:

– studia z zakresu filozofii i teologii,

– wykłady i sympozja naukowe,

– odczyty konferencje w ramach współpracy między wspólnotowej nurtu starokatolickiego (narodowego),

– serie wydawnicze, multimedialne projekty edukacyjne i inne.

Świętem Instytutu jest dzień liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu (28 stycznia).

Na podstawie decyzji DWRMNIE-WROOA-65350-5/2019 z dnia 12-03.2021 roku Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie, Instytut Teologiczny posiada osobowość prawną.

Zapraszamy.