Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

"Instytut Teologiczny" jest ekumeniczną szkołą teologiczną, utworzoną na podstawie Prawa Kanonicznego oraz Statutu Narodowego Kościoła Katolickiego." (z tekstu preambuły statutu ITE)

Instytut Teologiczny NKK: Misja i Cele

W ramach powołanego dekretem Zwierzchnika Kościoła dnia 02.08.2018 r. Instytut Teologiczny pragnie podjąć studia nad szeroko pojętym nurtem starokatolickim. Owocem tych badań będą cyklicznie redagowane „Studia Starokatolickie”, w których znajdą się artykuły dotyczące teologii, duchowości oraz liturgii starokatolickiej. Głównym celem tych studiów jest pomoc w samodzielnym i systematycznym zgłębianiu myśli teologicznej.

Instytut Teologiczny to ekumeniczna szkoła teologiczna, utworzona na podstawie Statutu Kościoła oraz Prawa Kanonicznego. Jest to „universitas docentorum et scolarium” – braterska wspólnota ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Etos universitas wyraża się w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym, co stanowi specyfikę uczelni.

Aktualne Projekty i Wyzwania

Obecnie, istotnym zagadnieniem dla Instytutu Teologicznego jest opracowanie skryptu dotyczącego teologii moralnej, która zajmuje się zagadnieniami sumienia i moralności. Dotychczas środowiska nurtu starokatolickiego (narodowego) nie opracowały takiego skryptu. Instytut pragnie wypełnić tę lukę, wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na edukację w zakresie podstaw filozoficznych i teologicznych. Wykorzystując nowoczesne środki przekazu, takie jak Internet, Kościół kieruje swoją ofertę edukacyjną także do ludzi świeckich oraz potencjalnych kandydatów do stanu duchownego.

Misja Instytutu

Instytut Teologiczny NKK ma za zadanie:

– Rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej – starokatolickiej.

– Wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego młodych ludzi.

– Działalność naukową i edukacyjną.

– Rozwiązywanie współczesnych problemów teologicznych.

– Dążenie do prawdy.

Formy Działalności

Do głównych form działalności Instytutu należą:

– Studia z zakresu filozofii i teologii.

– Wykłady i sympozja naukowe.

– Odczyty i konferencje w ramach współpracy między wspólnotowej nurtu starokatolickiego (narodowego).

– Serie wydawnicze oraz multimedialne projekty edukacyjne.

Święto Instytutu

Świętem Instytutu jest dzień liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, obchodzony 28 stycznia.

Prawna Osobowość

Na podstawie decyzji DWRMNIE-WROOA-65350-5/2019 z dnia 12-03-2021 roku, wydanej przez Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie, Instytut Teologiczny posiada osobowość prawną.

Zapraszamy do Współpracy

Instytut Teologiczny NKK zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy oraz uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach naukowych i edukacyjnych. Wspólnie dążymy do głębszego zrozumienia teologii starokatolickiej i rozwoju duchowego.

Zapraszamy serdecznie!