Sakrament Chrztu św. informacje ogólne

Chrzest dziecka

Czas – sakrament chrztu świętego udzielany jest na prośbę rodziców dziecka niezależnie od dnia tygodnia. Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Dziecko zostanie wtedy zapisane w Księdze Chrztów.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w czasie Mszy świętej lub bezpośredni po Mszy świętej niedzielnej czy świątecznej zgodnie z życzeniem rodziców dziecka.

Dokumenty – potrzebne do chrztu dziecka:

  1. Metryka urodzenia dziecka, którą wydaje USC.

  2. Dane personalne rodziców dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

  3. Dane personalne rodziców chrzestnych dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

Chrzest dorosłego – katechumenat

Czas – przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu, bierzmowania i Eucharystii) dokonuje się najczęściej podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Kandydaci do chrztu przyjmują wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego najczęściej z rąk biskupa.

Przygotowanie – kandydat przygotowuje się do chrztu podczas katechumenatu. Wtedy poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy. Chrzest dorosłych dotyczy osób, które wyszły z dzieciństwa (po siódmym roku życia) i osiągnęły używanie rozumu.

Dokumenty

  1. skierowaną na adres parafii pisemną prośbę katechumena o udzielenie mu chrztu świętego i przyjęcie go do Narodowego Kościoła Katolickiego;

  2. odpis zupełny aktu urodzenia katechumena z urzędu Stanu Cywilnego;

  3. pisemną prośbę przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów katechumena, który jeszcze nie ukończył 18. roku życia (skierowaną na adres parafii);

  4. zeznanie katechumena na okoliczność stanu wolnego, jeśli ukończył 18 rok życia;

  5. zaprzysiężone zeznanie dwóch świadków na okoliczność stanu wolnego katechumena, który ukończył 18. rok życia.

Chrzestni (dziecka i dorosłego)

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem religijnym mogą dać przykład dziecku.

Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne dziecka. Zobowiązują się do tego wobec Boga i Kościoła.

Rodzice i chrzestni zawsze winni dziecko wspierać:

duchowo (modlitwą),

moralno-religijnie (dawać dziecku dobry przykład życia i pobożności),

materialnie (w miarę swoim możliwości wspomagać dziecko w potrzebie).

ORNAMENT-4-large