Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

Pytania dla kandydatów do bierzmowania

1.   Co to jest Pismo Św. ?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który Kościół przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

2.   Co to jest Tradycja?

Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie spisanych przez Apostołów, które Kościół przechowuje i do wierzenia podaje.

3.   Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

4.   Kim są Aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

5.   Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie rozumne złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

6.   Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

7.    Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia,

8.    Za kogo cierpiał i umarł Pan Jezus?

Pan Jezus cierpiał i umarł za wszystkich ludzi.

9.  Co wysłużył nam Pan Jezus przez Swoje cierpienie i Swoją śmierć?

Pan Jezus wysłużył nam przez swoje cierpienie i Swoją śmierć niebo i
łaski potrzebne do zbawienia.

10.  Od czego wybawił nas Pan Jezus?

Pan Jezus wybawił nas od grzechu i od potępienia wiecznego.

11.  Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

12.  Co to jest Kościół Katolicki czyli powszechny?

Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów św. Kościół jest wspólnotą duchową, Mistycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bożym.

13. Kto jest niewidzialną głową Kościoła?

Niewidzialną głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

14.  Jaką władzą otrzymał Kościół od Jezusa Chrystusa?

Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa trojaką władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

15.  Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i Świętych w niebie.

16.  Jakie są ostateczne rzeczy człowieka?
Rzeczy ostateczne człowieka to:

  1. śmierć,
  2. sąd Boży,
  3. niebo albo piekło.

17.  Co to jest niebo?

Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.

18.  Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

19.  Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

20.  Co to jest sumienie?

Sumienie jest to sąd naszego rozumu, nakazujący postępować zgodnie z prawem Bożym naturalnym i przykazaniami.

21. Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Jest to zerwanie wspólnoty z Bogiem.

22. Kto popełnia grzech ciężki?

Grzech ciężki popełnia ten, kto przekracza przykazania w rzeczy ważnej zupełnie świadomie i dobrowolnie. Jest to zerwanie wspólnoty z Bogiem i odejście od Boga.

23. Kto popełnia grzech lekki?

Grzech lekki popełnia ten, kto przekracza przykazania w małej rzeczy lub rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie. Grzech lekki osłabia naszą łączność z Bogiem i pomniejsza świętość Kościoła.

24. Co to jest Łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

25. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

26. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

27. Przez co okazujemy naszą miłość Panu Bogu?

Okazujemy naszą miłość Panu Bogu, gdy zachowujemy wiernie wszystkie przykazania i wypełniamy obowiązki naszego stanu.

28. Jak okazujemy bliźniemu naszą miłość?

Okazujemy bliźniemu naszą miłość, gdy staramy się o zbawienie jego duszy, dobrze życzymy i pomagamy mu w potrzebie.

29. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

30. Jakie są cztery cnoty główne czyli kardynalne?

Są cztery cnoty główne:

  1. roztropność,
  2. sprawiedliwość,
  3. wstrzemięźliwość
  4. i męstwo.

31. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. W każdym sakramencie następuje spotkanie człowieka z Chrystusem.

32. Co to jest chrzest Św.?

Chrzest św. jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

33. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

34. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

35.   Co to jest Msza święta?

Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nami Swemu Ojcu.

36.   Co to jest pokuta?

Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.

37.   Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chorzy otrzymują szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

38.   Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy Św., udzielania sakramentów św. i łaskę do godnego jej wykonywania.

39.   Co to jest małżeństwo?

Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawierają ze sobą nierozerwalny związek i otrzymują łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

40.   Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to błogosławieństwa i poświęcenia osób, miejsc i rzeczy, ustanowione przez Kościół. Przez sakramentalia wypraszamy sobie pomoc Bożą.

41.   Kim jest Najświętsza Maryja Panna?

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Chrystusa, Syna Bożego. Czcimy Ją jako Bogarodzicę.

 

 

ORNAMENT-4-large