Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest konieczny do zbawienia.

Rodzice i chrzestni mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego.

Wychowanie dziecka w wierze oznacza:

1. przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Narodowy Kościół Katolicki,

2. nauczenie dziecka modlitwy,

3. włączenie go do w życie wspólnoty Kościoła poprzez udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach,

4. posyłanie dziecka na lekcję religii,

5. doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,

6. wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.

Rodzice dziecka spełniają główną rolę w przygotowaniu do chrztu.

1. Obierają dla dziecka odpowiednie imię,

2. Przygotowują się do świadomego udziału w obrzędzie chrztu (pomaga im w tym spotkanie z duszpasterzem, katechizm, przygotowanie przed-chrzcielne),

3. Publicznie proszą o chrzest,

4. Wyrzekają się szatana,

5. Składają wyznanie wiary,

6. Niosą niemowlę do chrzcielnicy,

7. Otrzymują specjalne błogosławieństwo,

8. Wybierają właściwych chrzestnych,

9. Obchodzą z dzieckiem rocznice Chrztu św.,

10. Świętują dzień Patrona,

11. Razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,

12. Uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),

13. Wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,

14. Zawierzają dziecko Bogu,

15. Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialne.

O co należy zadbać?

Rodzice dziecka, lub rodzice chrzestni zakupują również świecę chrzcielną, która odpalona od świecy paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. znak przyjęcia wiary.

Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę – znak łaski uświęcającej. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu – prostą białą, symboliczną sukienkę.

W czasie obrzędów Chrztu matka chrzestna trzyma w ręku białą szatę, a ojciec chrzestny świecę.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem religijnym mogą dać przykład dziecku.

Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne dziecka. Zobowiązują się do tego wobec Boga i Kościoła.

Zawsze winni dziecko wspierać:

  1. duchowo (modlitwą),
  2. moralno-religijnie (dawać dziecku dobry przykład życia i pobożności),
  3. materialnie (w miarę swoim możliwości wspomagać dziecko w potrzebie).

Warto zapamiętać!

Dar nowego życia jest wielką tajemnicą, w której rodzice uczestniczą jako współpracownicy samego Boga. To Bóg jest dawcą życia i On pragnie zaszczepić w duszy dziecka łaskę wiary w sakramencie chrztu świętego.

Chrzest jest sakramentem, który wyzwala z grzechu pierworodnego, odradza do nowego życia otwiera dostęp do innych sakramentów; włącza we wspólnotę Kościoła, zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej od Boga wiary oraz nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa powierzonego Kościołowi.

Chrzest jest więc darem i wezwaniem Bożym. Tego daru Bóg udziela za pośrednictwem Kościoła, człowiek ma możliwość ten dar przyjąć i na to wezwanie odpowiedzieć pozytywnie.

Do przyjęcia chrztu potrzebna jest osobista decyzja, której nic nie może zastąpić. W przypadku dzieci to rodzice proszą o chrzest dla swojego dziecka. Rodzice prosząc o chrzest swojego dziecka zobowiązują się wychować je w wierze katolickiej.

Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.