Nowenna przed uroczystością św. Stanisława BM

Sw Stanislaw

29 kwietnia — O żywą wiarę w rodzinach

Prośmy Boga za przyczyną świętego Stanisława o łaskę żywej wiary w naszych rodzinach.

Święty Stanisławie, ojcze ludu wiernego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, głosicielu Słowa Bożego,

Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych umacniający,

Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych do Ciebie za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który przed wiekami głosił naszym praojcom Chrystusową Ewangelię, i umacniaj dziś nasze rodziny łaską wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

30 kwietnia — O religijne wychowanie dzieci i młodzieży

Za wstawiennictwem świętego Stanisława skierujmy nasze prośby do Boga, o światło Ducha Świętego dla rodziców i wychowawców, aby zgodnie ze swoim powołaniem wypełniali obowiązki wychowawcze.

Święty Stanisławie, od dzieciństwa w doskonałości postępujący,

Święty Stanisławie, cnót nauczycielu,

Święty Stanisławie, dobry pasterzu,

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty w Jezusie Chrystusie powołałeś nas do godności Twoich dzieci, i w świętym Stanisławie dałeś nam przykład cnotliwego życia; spraw to w swej ojcowskiej dobroci, aby rodzice i wszyscy, którzy wychowują młode pokolenie, całym swym życiem dawali świadectwo prawdy i dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

1 maja — O czystą i wierną miłość małżeńską i narzeczeńską

Ufni w potężne wstawiennictwo świętego Stanisława u Boga, módlmy się za narzeczonych i małżonków, aby łączyła ich miłość czysta i wierna.

Święty Stanisławie, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Stanisławie, pogromco występków,

Święty Stanisławie, obrońco ludzkiej godności,

Boże, źródło życia i świętości, wysłuchaj nasze prośby, które za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika zanosimy do Ciebie; i spraw, aby małżonków i narzeczonych ożywiała miłość, która od Ciebie pochodzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2 maja — O powołania duchowne

Pomni na słowa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”, za przyczyną świętego Stanisława, biskupa, prośmy Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Święty Stanisławie, do stanu duchownego przez Boga powołany,

Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów,

Święty Stanisławie, wzorze biskupiej godności,

Wszechmogący Boże, Ty dałeś naszemu narodowi świętego Stanisława, biskupa, który jako dobry pasterz oddał za Twoją cześć swoje życie; spraw, prosimy, aby na polskiej ziemi, którą użyźniła męczeńska krew krakowskiego Biskupa, rodziły się liczne powołania do służby w Twojej winnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3 maja — Za Ojczyznę

Oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski, za Jej wstawiennictwem i za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, módlmy się za naszą Ojczyznę.

Maryjo, Królowo Polski,

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny twojej,

Święty Stanisławie, opiekunie całej Ojczyzny,

Święty Stanisławie, ozdobo narodu twojego,

Boże, rządco i Panie narodów, Ty dałeś nam Rodzicielkę Twojego Syna za Matkę i Królową, i polski naród wsławiłeś świętością i męczeństwem świętego Stanisława; spraw, by w naszej Ojczyźnie umacniało się Chrystusowe Królestwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4 maja — O poszanowanie praw i godności człowieka

Módlmy się do Boga Ojca i Pana, mając za orędownika świętego Stanisława, biskupa i męczennika, abyśmy za Jego przykładem umieli szanować godność każdego człowieka.

Święty Stanisławie, naśladowco wierny Jana Chrzciciela,

Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich,

Święty Stanisławie, apostole prawdy,

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przed wiekami powołałeś na stolicę biskupią w Krakowie świętego Stanisława i uczyniłeś go obrońcą praw człowieka, spraw, abyśmy wiernie strzegli dziedzictwa jego biskupiej posługi i naśladowali go w cnocie miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5 maja — O ład moralny w życiu osobistym i społecznym

Wznieśmy błagania do miłosiernego Boga, za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa, który w obronie ładu moralnego złożył swoje życie w ofierze, abyśmy w życiu osobistym i społecznym czynili zawsze to, co się Bogu podoba.

Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny,

Święty Stanisławie, pogromco występków,

Święty Stanisławie, Bogu ofiaro przyjemna,

Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w świętym Stanisławie, biskupie, dobrego pasterza, który na świadectwo Ewangelii złożył swoje życie w ofierze; napełnij nas mocą Twojego Ducha, abyśmy w całym życiu pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6 maja — Za Kościół święty

Za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy do Boga modlitwy za Kościół święty, aby doprowadził wszystkich ludzi do zbawienia.

Święty Stanisławie, apostole ludu wiernego,

Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa,

Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych,

Wszechmogący i miłosierny Boże, przez chrzest święty wprowadziłeś nasz naród do rodziny Ludu Bożego i przez pasterską posługę świętego Stanisława, biskupa, położyłeś na naszej ziemi trwałe fundamenty wiary; wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, wiarą kształtowali nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

7 maja — Za Biskupów Kościoła

Za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy wspólne modlitwy do Boga w intencjach Biskupów Kościoła.

Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku,

Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego,

Święty Stanisławie, na cały świat chrześcijański łaskami słynący,

Wszechmogący Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom
naszym za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, niezłomną moc Twej miłości, przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy za Biskupów Kościoła, i spraw, aby dla całej rodziny ludzkiej byli fundamentem wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Wezwania do św. Stanisława, biskupa i męczennika

Święty Stanisławie, módl się za nami.

Święty biskupie, męczenniku Chrystusowy,

Kapłanie Jezusa Chrystusa,

Światło Kościoła Bożego,

Pasterzu owieczek Chrystusowych,

Apostole ludu wiernego,

Ojcze Ojczyzny twojej,

Ojcze ludu wiernego,

Bogu przed narodzeniem ofiarowany,

Od dzieciństwa w doskonałości postępujący,

Mężu do stanu duchownego przeznaczony,

Mężu w stanie duchownym przykładny,

Wzorze doskonałości świątobliwej,

Wzorze biskupiej godności,

Ozdobo kapłanów,

Ozdobo narodu twojego,

Kaznodziejo prawdy,

Mową i dziełami przed Bogiem wielki,

Obrońco i karmicielu ubogich,

Naśladowco wierny Jana Chrzciciela,

Eliaszowi w żarliwości podobny,

Pogromco występków,

Cnót nauczycielu,

Umarłych wskrzesicielu,

W wierze wątpliwych utwierdzający,

Nadzieję zmartwychwstania umacniający,

Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity,

Bogu ofiaro przyjemna,

W różnych chorobach lekarzu,

Opiekunie całej Ojczyzny,

Patronie we wszystkich potrzebach,

Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący,

K: Módl się za nami święty Stanisławie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, za którego cześć święty biskup Stanisław poniósł śmierć męczeńską z rąk ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, odnieśli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, któryś w obronie swej owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami.

Przemożny patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którąś przed wiekami głosił naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Amen.