Łzy i radości św. Józefa

Ta modlitwa jest odmawiana w naszych domach w każdą środę.

1. Mat. 1, 18-25 Św. Józef wybrany przez Boga na Opiekuna Jezusa.

V. O Józefie sprawiedliwy i czysty , tajemnica Macierzyństwa Maryi Twojej Oblubienicy, sprawiła Ci niepokój i udrękę, ale poznawszy Swoje powołanie przez objawienie Anioła, oddałeś wspaniałomyślnie Swoje życie na służbę Wcielenia i zbawienia ludzkości:

R. Daj nam mieć w duszy zawsze jasne i świetlane nasze powołanie i spraw byśmy przykładem naszego życia sprzyjali nowym powołaniom do Naszego Zgromadzenia.

Po każdej modlitwie Chwała Ojcu …

2. Łuk. 2,1-20 Narodziny Jezusa w Betlejem

V. O Józefie, który w Betlejem po Dziewicy Maryi pierwszy uściskałeś w ramionach Jezusa, Odkupiciela ludzkości, wypełniając Swoją misję zastępcy Ojca Niebieskiego i Stróża na ziemi, Syna Bożego i Jego Matki:

R. Bądź przykładem naszej służby, która ma być jak Twoja, służbą ścisłego zjednoczenia ze Słowem Bożym, że i my mamy strzec i ukazywać światu Boga i Jego Słowo.

3. Łuk. 2,21-35 Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

V. O Józefie posłuszny w wykonywaniu woli Bożej, który nadając Zbawicielowi imię Jezus i ofiarując Go w świątyni, ustanowiłeś Go „Oblatem”, czyli poświęconym dziełu Odkupienia:

R. Módl się za nami, ażebyśmy przez posłuszeństwo odpowiedzialne i czynne nauczyli się pracować dla Boga pamiętając, że naszym posłannictwem jest nieść wspaniałomyślnie krzyż śladami Mistrza.

4. Mat. 2,13-18 Ucieczka i pobyt w Egipcie.

V. Trudności Józefie, które przeżywałeś w czasie ucieczki i pobytu w Egipcie czynią Ciebie tak podobnym do Tego, który cierpi przez niesprawiedliwość i egoizm Ludzki:

R. Ty, który z wielkiej miłości dla Jezusa i Maryi znalazłeś siłę, aby pokonać te przeszkody, spraw aby między nami Twoimi synami wzrastała coraz bardziej taka miłość, która nas skłania do kochania wszystkich ludzi jako naszych braci.

5. Mat. 2,13-18 Powrót z Egiptu.

V. O Józefie człowieku wiary, który w powrocie z Egiptu umiałeś połączyć posłuszeństwo Słowu Boga, który mówił do Ciebie we śnie, z odpowiedzialną roztropnością wobec nowych niebezpieczeństw, które groziły św. Rodzinie:

R. Broń Kościoła od tylu niebezpieczeństw, które Jemu grożą i spraw abyśmy i my również umieli zaangażować wszelkie nasze umiejętności w realizowaniu Jego woli.

6. Łuk. 2,41-50 Zagubienie się Jezusa.

V. O Józefie człowieku żywej i głębokiej pobożności, który w tajemnicy zagubienia się Jezusa w świątyni usłyszałeś słowa Zbawiciela głoszącego prymat spraw Ojca Niebieskiego:

R. Uzyskaj również dla nas to, abyśmy zawsze dostrzegali ślady Syna Bożego, chwałę Ojca, przyjmując nasze osobiste niepowodzenia i umartwienia, przyczyniali się do przyjścia Królestwa Niebieskiego.

7. Łuk. 2,51 Życie w Nazarecie.

V. O Józefie, który żyłeś długie lata życiem rodzinnym z Jezusem i Maryją w Nazarecie zarabiając służbą i ofiarą na życie św. Rodziny:

R. Uzyskaj również dla nas to, abyśmy służyli sprawom Kościoła poprzez pokorną i bezinteresowną pracę, aż do chwili naszej śmierci.

V. Ustanowił Go Panem domu swego

R. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

V. Módlmy się:

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać św. Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako Opiekuna czcimy Go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen

(po każdej modlitwie: Ojcze nasz,albo Chwała Ojcu, albo też: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)