Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

Azyl kościelny

Wprowadzenie

Azyl kościelny, znany również jako prawo azylu, ma długą i bogatą historię, sięgającą starożytnych czasów. Jego istotą jest oferowanie schronienia osobom prześladowanym, które szukają ochrony przed niesprawiedliwością, prześladowaniem czy przemocą. Tradycyjnie, kościoły pełniły rolę miejsc azylu, gdzie osoby mogły znaleźć bezpieczeństwo i opiekę.

Historyczne tło azylu kościelnego

Idea azylu kościelnego wywodzi się z czasów starożytnych, gdzie świątynie były miejscami schronienia. W średniowieczu Kościół katolicki formalizował te praktyki, ustanawiając konkretne zasady dotyczące udzielania azylu. W czasach nowożytnych azyl kościelny był stosowany w różnych kontekstach, od schronienia dla zbiegów politycznych po ochronę osób prześladowanych religijnie.

Azyl kościelny w okresie II wojny światowej i komunizmu

W czasie II wojny światowej Polacy na uchodźstwie korzystali z różnorodnych form pomocy, szukając schronienia i ochrony zarówno w kraju, jak i za granicą. Schronienie i pomoc były kluczowe dla wielu osób uciekających przed nazistowskim terrorem. Po zakończeniu wojny, w okresie komunizmu, wiele osób prześladowanych politycznie również znajdowało schronienie w kościołach. Te miejsca często stanowiły jedyne bezpieczne przystanie, gdzie można było otrzymać wsparcie i pomoc.

Polacy, którzy zmuszeni byli opuścić ojczyznę, szukali wsparcia w różnych krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Organizacje międzynarodowe oraz lokalne społeczności polonijne odgrywały istotną rolę w zapewnianiu pomocy uchodźcom. Zapewniano im nie tylko schronienie, ale również żywność, odzież i pomoc medyczną. Ważnym aspektem była także pomoc w adaptacji do nowego środowiska, w tym nauka języka i pomoc w znalezieniu pracy.

Po II wojnie światowej, w obliczu reżimu komunistycznego, kościoły w Polsce stały się miejscami, gdzie ludzie mogli szukać wsparcia w obliczu prześladowań politycznych. Kościół katolicki, ze względu na swoją niezależność i autorytet, był w stanie oferować ochronę i wsparcie tym, którzy byli w konflikcie z władzą. Organizowano tam również pomoc materialną, spotkania opozycyjne oraz wsparcie duchowe, co było nieocenione dla wielu osób w trudnych czasach.

W obu okresach, zarówno w czasie wojny, jak i w czasach komunizmu, solidarność i wzajemna pomoc Polaków były kluczowe dla przetrwania wielu osób, które znalazły się w tragicznych sytuacjach.

Projekt Narodowego Kościoła Katolickiego

W odpowiedzi na współczesne wyzwania, Narodowy Kościół Katolicki zwrócił się z inicjatywą stworzenia platformy azylu kościelnego, skierowaną do innych Kościołów i wspólnot religijnych. Celem projektu jest zapewnienie schronienia osobom znajdującym się w skrajnie trudnych sytuacjach, takich jak prześladowania polityczne, rodzinne, ekonomiczne czy religijne. Nasz projekt nie ma na celu wspierania działalności przestępczej ani działań nielegalnych na granicach. Azyl kościelny ma być skierowany wyłącznie do osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy.

Cytaty i Odniesienia

Biblia wielokrotnie podkreśla wagę udzielania pomocy potrzebującym i ochrony prześladowanych. W Księdze Powtórzonego Prawa 10,18, czytamy: „On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie oraz miłuje cudzoziemca, dając mu chleb i odzienie.” W Ewangelii Mateusza 25,35-36, Jezus mówi: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.”

Uniwersalność naszego projektu

Nasz projekt charakteryzuje się wyjątkową uniwersalnością, umożliwiając każdemu, niezależnie od przynależności kościelnej, wsparcie jego realizacji oraz udział w różnorodnych formach współpracy. Projekt azylu kościelnego jest otwarty na współpracę ze wszystkimi, bez względu na wyznanie, przekonania czy przynależność religijną. Dzięki temu możemy integrować różne środowiska, promować dialog międzykulturowy i budować mosty między ludźmi o różnych światopoglądach. Taka inkluzywność pozwala na szerokie zaangażowanie społeczne i tworzenie solidnej bazy wsparcia dla osób potrzebujących.

Istnieje wiele form wsparcia, które obejmują:

– Wolontariat: Zaangażowanie osób w organizację i codzienną działalność schronisk poprzez poświęcenie czasu i umiejętności.

– Wsparcie finansowe: Darowizny i ofiary pozwalające na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem miejsc schronienia oraz zapewnieniem podstawowych potrzeb osobom szukającym azylu.

– Pomoc materialna: Przekazywanie darów w postaci żywności, odzieży, leków i innych niezbędnych artykułów.

– Wsparcie specjalistyczne: Świadczenie usług przez prawników, psychologów, lekarzy i innych specjalistów na rzecz osób korzystających z azylu.

– Promocja i edukacja: Rozpowszechnianie wiedzy na temat azylu kościelnego oraz zachęcanie do wsparcia poprzez organizację wydarzeń, kampanii informacyjnych i działań promocyjnych.

– Udostępnienie lokali: Zapewnienie mieszkań lub tymczasowych schronisk dla osób potrzebujących azylu. Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi, domami czy innymi obiektami mogą zaoferować je na potrzeby projektu, co znacząco zwiększa możliwości udzielenia pomocy.

Dzięki różnorodnym formom wsparcia, nasz projekt może skutecznie odpowiadać na zróżnicowane potrzeby osób szukających schronienia. Każdy, kto chce pomóc, może znaleźć odpowiednią formę zaangażowania, co zwiększa efektywność i zasięg naszej inicjatywy. Ponadto nasza otwartość na różnorodne wyznania i przekonania sprzyja budowaniu zaufania i współpracy w społeczności lokalnej, co przyczynia się do tworzenia bardziej zintegrowanego i wspierającego społeczeństwa.

Współczesne Wyzwania

Niestety, nasza inicjatywa nie spotkała się z zainteresowaniem wśród innych Kościołów w Polsce. Warto jednak podkreślić, że azyl kościelny odnosi się do wszystkich ludzi, niezależnie od ich przekonań, przynależności narodowej czy wyznawanej wiary. Chodzi o pomoc człowiekowi w skrajnie trudnej sytuacji. Nasz system ma być wsparciem socjalnym dla osób, które często nie potrafią się odnaleźć w nowym kraju z powodu barier językowych, kulturowych czy prawnych. Często system wsparcia w danym kraju jest niewystarczający i nie spełnia potrzeb tych osób, traktując wszystkich bardzo literalnie. Ludzie potrzebują zrozumienia na zupełnie innej płaszczyźnie.

Przykłady z innych krajów

W Niemczech, na przykład, istnieje rozwinięty system azylu kościelnego, gdzie wspólnoty religijne różnych denominacji współpracują, aby oferować schronienie osobom prześladowanym. Taki system pozwala na lepszą koordynację i skuteczność w niesieniu pomocy potrzebującym. Nasz projekt, inspirowany tymi przykładami, dostrzega podobną potrzebę w naszym kraju, zwłaszcza w kontekście historycznym, gdzie Polacy wielokrotnie korzystali z takich form wsparcia, zwłaszcza w okresach komunizmu.

Wnioski

Jako chrześcijanie, mamy obowiązek okazywać troskę i miłość bliźnim, zwłaszcza tym w najtrudniejszych sytuacjach. Historia Polaków na uchodźstwie pokazuje, jak ważne jest posiadanie miejsc schronienia i wsparcia po przekroczeniu granicy. Nasza inicjatywa jest wyrazem tej troski i odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne.

Pragniemy, aby nasz projekt azylu kościelnego stał się realnym wsparciem dla osób prześladowanych, zgodnie z duchem chrześcijańskiej miłości i solidarności.

List Zwierzchnika Narodowego Kościoła Katolickiego - 27.10.2021 roku