Spis powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Drodzy w Chrystusie Panu, biorąc udział w spisie ludności prosimy uprzejmie o wskazanie przynależności do Narodowego Kościoła Katolickiego według poniższego wzoru:

A519AA76-8A7D-44A1-955B-D519DCD87F18

Dziękujemy za zrozumienie.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele RP, także Polacy mieszkający poza granicami. Odmowa udzielenia informacji grozi grzywną.

Spis powszechny 2021

Zgodnie z obowiązującym prawem spisy muszą być organizowane co dekadę. Tegoroczny NSP, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, zostanie przeprowadzony online. Wyjątkowo wydłużono także długość jego trwania – zakończy się 30 września, a nie tak jak planowano, 30 czerwca. Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył się w 2011 roku.

1 kwietnia, na stronie spis.gov.pl, została uruchomiona aplikacja pozwalająca na wypełnienie formularza online. Znajdziemy w nim pytania dotyczące charakterystyki demograficznej (imię, nazwisko, PESEL etc.), wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, wyznania religijnego czy emigracji.

W przypadku udzielenia niepełnych informacji lub niewypełnienia formularzu online skontaktuje się z nami rachmistrz.

Narodowy Spis Powszechny za granicą

W NSP obowiązek muszą wziąć udział wszyscy obywatele RP. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. Czytaj dalej poniżej

Najprostszym sposobem wzięcia udziału w NSP jest skorzystanie z możliwości samospisu online.

Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu). W tym wypadku najprawdopodobniej skontaktuje się z nami rachmistrz, w celu zweryfikowania i uzupełnienia brakujących danych.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI) lub wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Kara za nieudzielenie informacji

Według prawa nie możemy odmówić rachmistrzowi ubiegającemu się o nasze dane. Karze podlegają również osoby, które złożą fałszywe informacje.

„-Na podstawie prawa o statystyce publicznej mamy możliwość ukarania grzywną w wysokości 5 tys. zł za odmówienie wzięcia udziału w spisie. Może się tak zdarzyć, gdy obywatel notorycznie będzie odmawiał przyłączenia się do spisu. Ostatecznie sąd będzie o tym decydował, czy kara się należy, ale trzeba liczyć się z tym, że taka teoretyczna możliwość ukarania istnieje.” – powiedział prezes GUS dr Dominik Rozkrut w rozmowie z portalem Money.pl.