DOKUMENTY O INKARDYNACJĘ

DOKUMENTY O INKARDYNACJĘ

1. prośba o inkardynację do Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego – o ile nie została złożona;
2. świadectwo świeceń:
1) diakonatu;
2) prezbiteratu;
3) episkopatu.
3. świadectwo sakramentu chrztu świętego;
4. świadectwo sakramentu Pierwszej Komunii Świętej;
5. świadectwo sakramentu bierzmowania;
6. życiorys – szczegółowy, napisany odręcznie – z wyszczególnieniem przebiegu formacji, uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.;
7. potwierdzenie wyłączenia lub rezygnacji duchownego – pismo o ekskardynacji;
8. oświadczenie woli;
9. kwestionariusz osobowy (odręcznie wypełniony);
10. zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości podjęcia pracy kapłańskiej;
11. aktualne zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej;
12. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
13.oświadczenie duchownego

Dotyczy kandydatów żonatych

14. świadectwo ślubu cywilnego;
15. świadectwo ślubu kościelnego;
16. zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła – napisana odręcznie;
17.formularz rodzinny;
18. zdjęcie w formacie elektronicznym;
19. aktualny dowód osobisty – do wglądu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do prezbiterium Kościoła zobowiązani są złożyć komplet dokumentów. Kościół zastrzega sobie prawo do zachowania w tajemnicy podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu inkardynacji do czasu jego zakończenia. Zasada zachowania tajemnicy obowiązuje także kandydata do grona duchownych Kościoła. Złamanie tej zasady przez składającego prośbę spowoduje zerwanie procesu inkardynacji i w konsekwencji udzielenie decyzji odmownej, przyjęcia kandydata do grona duchownych Kościoła.

Kontakt:

kancelaria@nat-kath.church